Організація МР

Оцінка рівня організації навчально-методичної діяльності в ДНЗ «Житомирське ВПТУ»

Методична робота з педагогічними кадрами в училищі є частиною системи внутриучилищного управління. Вона спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки педагогів до пошукової та науково-дослідницької діяльності з метою впровадження педагогічних та виробничих інновацій в навчально-виробничий процес.

Методична робота – це, заснована на досягненнях науки та передового досвіду, система аналітичної, організаційної,  діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної  діяльності, яка направлена на розвиток творчого потенціалу та удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, їхньої  професійної майстерності. Це джерело безперервного розвитку, саморозвитку і підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників.

Участь у методичній роботі є професійним обов’язком  всіх викладачів, майстрів виробничого навчання та інших  педагогічних працівників. Найголовнішим  та  найістотнішим  у методичній роботі є надання реальної, дієвої  допомоги  педагогічним працівникам щодо розвитку їхньої професійної майстерності, поєднання знань, умінь та навичок сучасного педагога з притаманними йому рисами особистості.

Методична робота у ДНЗ «Житомирське ВПТУ» має такі напрями:

– здійснення  організації  методичної  роботи  на  діагностичній  основі,  з максимальним наближенням до індивідуальних потреб і запитів педагогічних працівників;

–  забезпечення  системності  при  плануванні,  з  прогнозуванням  кінцевого результату;

– впровадження інноваційних форм методичної роботи;

– надання методичним заходам практичної спрямованості;

– здійснення аналізу ефективності методичної роботи;

– залучення  всіх  педагогічних  працівників  до  написання  методичних розробок, участі в різних проектах, конкурсах;

– сприяння розвитку самоосвіти;

– здійснення  організації  своєчасної  систематичної  поінформованості педагогічних працівників;

– піднесення  загальнокультурної  підготовки  педагогів,  розширення  їх світогляду.

Результативність участі у методичній роботі враховується при проведенні атестації  педагогічних  працівників  і  є  підставою  для  матеріального та морального їх заохочення.

Загальну організацію методичної роботи у ПТНЗ здійснює директор, який забезпечує створення необхідних умов для організації методичної роботи навчальному  закладі.  Безпосередніми  організаторами  методичної  роботи  є методист училища.

Методичну  роботу  з  різними  категоріями  педагогічних  працівників, відповідно  до  специфіки  їх  діяльності,  проводять  також  заступник з навчально-виробничої роботи, заступник з навчально-виховної роботи, старший  майстер, голови методичних комісій та досвідчені педагогічні працівники, у межах своїх функцій.

Організація  методичної  роботи   в училищі здійснюється  в  три  етапи:

 • діагностичний (у вигляді анкетування);
 • організаційний (організація роботи всіх структурних підрозділів);
 • підсуково-аналітичний (результативність, моніторинг).

У системі методичної роботи враховано сучасні  індивідуальні  та колективні форми роботи.  Однією з важливих колективних форм роботи педколективу є робота над єдиною науково-методичною темою: «Створення сприятливого інформаційно-комунікаційного простору навчального закладу як засобу  реалізації компетентнісного підходу до забезпечення якісної професійно-технічної  освіти», яка відображена в планах роботи педагогічної ради, методичних комісій, інформаційно-наукового методичного центру, відповідно до результатів педагогічної діагностики. З метою координації методичної роботи, з приведення фахової та методичної компетентності педагогічних кадрів до рівня сучасних вимог, створений інформаційно-науковий методичний центр, який складається з науково-методичної ради, методичного кабінету, медіа-центру, інфоцентру, бібліотеки, кваліметричної лабораторії, консультаційного відділу.

В ДНЗ «Житомирське ВПТУ» функціонує 8 методичних комісій з них 4 методичні комісії педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки та 4 методичних комісій з професійної підготовки.

Кожна методична комісія працює над своєю науково-методичною темою, яка випливає із загальноучилищної науково-методичної теми.

Діяльність методичних комісій  спрямована на вирішення завдань:

 • забезпечення засвоєння і використання найоптимальніших методів і прийомів навчання та виховання учнів;
 • постійне підвищення рівня фахової та методичної підготовки для організації навчально-виховної роботи;
 • обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • виявлення, здійснення та поширення нових підходів до організації навчання й виховання;
 • забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; створення умов для самоосвіти педагогів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Планування роботи методичних комісій складається з урахуванням результатів діагностування, а також результатів моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, вихованості, стадії інноваційного процесу, який відбувається в училищі.

Перспективний план внутриучилищного контролю вміщує системний комплекс питань, які вивчаються та узагальнюються протягом 5 років.

На основі даного плану створюються циклограми контролю за навчальним процесом на поточний рік, які тематизують аналіз та узагальнення на рівні методичних комісій, нарад при дикторові, інструктивно-методичних нарад, педрад, наказів по навчальному закладу.

Системність і комплексність забезпечує методична діяльність, яка спланована у розділі «Методична робота» та у плані роботи методичного кабінету на навчальний рік.

Результативність роботи методичних комісій і методичного кабінету забезпечується послідовністю, наступністю, системністю, актуальністю, зв’язком теорії і практики.

Особливе місце в організації ефективної методичної роботи відіграє училищний методичний кабінет, який функціонує на базі конференц-залу і має комп’ютерне забезпечення, доступ до мережі Інтернет та сучасну оргтехніку. Методичний кабінет  організовує вивчення педпрацівниками основних нормативних документів, надає методичну допомогу у самоосвіті, підвищенні кваліфікації, затверджує плани індивідуальної методичної роботи педпрацівників, заходи методичних комісій з вивчення та узагальнення досвіду роботи членів методичної комісії, організовує заходи щодо підвищення педагогічної майстерності педпрацівників (семінари, майстер-класи, індивідуальні та групові консультації, заняття школи молодого педагога, школи педагогічної майстерності, педагогічні читання, тощо). Бере активну участь у підготовці і проведенні засідань методичних комісій, разом з методичними комісіями  організовує виставки методичних напрацювань з метою поширення перспективного педагогічного досвіду.

Методичний кабінет здійснює інформаційне забезпечення. З цією метою у методичному кабінеті зібрано педагогічні, методичні, періодичні видання (журнали – 5 найменувань, газети – 3 найменування) за останні три роки створено електронну базу з досвіду роботи педагогів,  випускається бюлетень «Методична вежа» та збірка «Мій кращий урок!»

У спільній роботі методичний кабінет і методичні комісії готують діагностичні матеріали, розробляють графіки відкритих уроків, виховних заходів, індивідуальних методичних тем педагогічних працівників, графіки вивчення досвіду роботи педагогів, які атестуються, організовують роботу з молодими педагогами, узагальнюють матеріали відкритих уроків, перспективного педагогічного досвіду, видають навчальні, методичні посібники, рекомендації, готують і проводять місячник педагогічної майстерності.

З метою оновлення змісту освіти в навчальному закладі для педагогічних працівників створюються комп’ютеризовані робочі місця, а в навчальних кабінетах мультимедійне забезпечення. Уроки проводяться з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Методичні комісії створюють електронні навчально-методичні комплекси з професій та предметів, це дозволяє учням ефективного засвоювати новий навчальний матеріал та оволодівати професійним вміннями.

Особливу увагу приділено вивченню і впровадженню педагогічних та виробничих інновацій, це знайшло відображення у проблемній темі училища, в проблемних темах методичних комісій, в роботі інформаційно-наукового методичного центру і, загалом, у проектно-цільовому плануванні всієї навчально-виробничої діяльності училища.

Педагогічні працівники училища постійно впроваджують у свою практику перспективний педагогічний та виробничий досвід. З цією метою, за підтримки адміністрації училища, відвідують кращі навчальні заклади області та України,  професійні виставки, майстер-класи, беруть участь у конкурсах, методичних секціях, співпрацюють з науковими інститутами, займаються науково-дослідницькою діяльністю, широко використовують інтернет-ресурс, навчаються за міжнародними програмами.

Педагоги ДНЗ «Житомирське ВПТУ» постійно діляться досвідом роботи в засобах масової інформації на обласному та всеукраїнському рівнях, проводять майстер-класи для педагогів області, розробляють власні методичні продукти: методичні рекомендації, робочі зошити, проекти, посібники, збірки, навчальні фільми.

Публікації в засобах масової інформації за останні п’ять  років:

  Вісник ПТО Обласний рівень Всеукраїнський рівень Інтернет-публікації
2012 рік 4 3 4 3
2013 рік 9 2 6 4
2014 рік 5 3 7 5
2015 рік 7 4 8 4
2016 рік 5 2 7 4

За результатами навчально-методичної діяльності навчальний заклад посідає призові місця в рейтингу навчальних закладів ПТНЗ, відзначений дипломами та грамотами Управління освіти та науки Житомирської облдержадміністрації.

Результативність роботи інформаційно-навчального методичного центру та методичних комісій училища – у досягненнях педагогічного колективу:

2013 р.:

 • ІІ місце майстра в/н Колодійчук Т.В. в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи ПТО з професії «Кухар»;
 • І місце учня групи №31 Ковалевського М. в І (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Офіціант»;
 • ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти у 2013 році, заст.дир з НР Легенька Ю.Ю.;
 • ІІІ місце в обласному конкурсі «Методист ПТНЗ 2013 року», методист Теслюк Н.І.;
 • І місце  учня групи №22 Чернухи М. в обласній олімпіаді з предмета «Захист Вітчизни» серед учнів ПТНЗ, викладач Мазяр Л.П.;
 • ІІ місце учня групи №28 Федоренка П. в обласній олімпіаді з предмета «Інформаційні технології», викладач Сербин Б.В.;
 • ІІІ місце в загальнонаціональному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика – Густей А. гр.18, (викладач Першко Т.В.);
 • Диплом І ступеня майстра в/н Діденко Т.А. в обласному конкурсі на кращий мультимедійний матеріал навчального призначення серед педагогічних працівників ПТНЗ в номінації «Кращий мультимедійний матеріал з предметів ПТП»;
 • Диплом ІІІ ступеня викладача Волинкіної С.Л. в обласному конкурсі на кращий мультимедійний матеріал навчального призначення серед педагогічних працівників ПТНЗ в номінації «Кращий мультимедійний матеріал з предметів загально професійної підготовки»;
 • Обласний конкурс на кращу методичну комісію ПТНЗ:

І місце в номінації: «Методична комісія викладачів предметів загальноосвітньої підготовки» – методична комісія викладачів предметів суспільно-гуманітарної підготовки;

І місце в номінації: «Методична комісія педпрацівників професійної підготовки» – методична комісія педпрацівників з професії «Кухар, офіціант, бармен»;

ІІ місце в номінації: «Методична комісія класних керівників та вихователів».

2014р.:

 • І місце майстра в/н Бригалевич О.С. в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти з професії «Офіціант»;
 • 9 місце Бригалевич О.С. в Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти з професії «Офіціант» (м.Черкаси);
 • І місце учня групи №31 Сілка Г. в І (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кухар»;
 • ІІ місце учня групи №31 Тура А. в І(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кухар»;
 • 10 місце Сілка Г. на Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кухар» (м.Рівне)
 • ІІ місце учня групи №15 Кам’янського С. в обласній олімпіаді з галузевої економіки та підприємництва, викладач Алфьорова А.М.

2015р.

 • ІІІ місце учня групи №36 Котлового О. в обласній олімпіаді з основ енергоефективності, викладач Алфьорова А.М.
 • І місце – Густей А., учениці ІІІ курсу, у обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, викладач Першко Т.В.
 • І місце в Михайлової А.О., учениці гр. №38 в  4-му (підсумковому) етапі ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України і державотворення» , викладач Легенька Ю.Ю.;
 • І місце в обласному відкритому конкурсі технічної творчості діючих моделей, номінація «Промислова та сільськогосподарська техніка»: «Діючий макет холодильної фреонової установки», керівник Ліневич Н.І.;
 • ІІ місце в обласному заочному конкурсі музеїв та музейних кімнат;
 • ІІІ місце в обласному конкурсі на кращий гуртожиток ПТНЗ;
 • Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській виставці технічної творчості м.Київ, «Роторний млин», керівник гуртка Себало І.А.

2016р.

 • ІІ місце Андрієнка А., учня групи ЗБ-14, ІІ місце – Грозного М., учня групи ЗБ-13 в Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності  серед учнів ПТНЗ з професії «Електрогазозварник»;
 • І місце Андрієнка А., учня групи ЗБ-14, ІІ місце – Грозного М., учня групи ЗБ-13 в ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Електрогазозварник»;
 • І місце (золота медаль) Гриневич Є., гр.КО-13 в номінації «Сучасна українська страва» в Всеукраїнському конкурс юніорів з кулінарного мистецтва та сервісу (м.Київ).
 • І місце (золота медаль) Жолудь А., гр.КО-13 в номінації «Сервіс-клас» в Всеукраїнському конкурс юніорів з кулінарного мистецтва та сервісу (м.Київ).
 • ІІІ місце (бронзова медаль) Дацюк Д., гр.КО-13 в номінації «Золотий український Шеф-кухар року» в Всеукраїнському конкурс юніорів з кулінарного мистецтва та сервісу (м.Київ).
 • ІІ місце Матляк Я. в обласній олімпіаді з предмета «Захист Вітчизни»;
 • І місце Кам’янського С., гр.МС-13 в обласній олімпіаді з предмета «Електротехніка»;
 • І місце Легенької Ю.Ю. в обласному конкурсі «Заступник директора ПТНЗ – 2016»;
 • ІІ місце Жолудь А. в міжнародному конкурсі WorldSkills Ukraine в номінації «Ресторанний сервіс»;
 • ІІІ місце Дацюка Д. в міжнародному конкурсі WorldSkills Ukraine в номінації «Кулінарне мистецтво».

На базі ДНЗ «Житомирське ВПТУ» у 2014 році розроблявся ДС ПТО з професії «Машиніст холодильних установок», відповідальна Ліневич Н.І., 2015 рік – «Овочівник», відповідальна Скремінська С.М., 2016 рік – «Асистент референта» за модульно-компетентнісним підходом, відповідальна Діденко Т.А., 2017 рік – «Машиніст холодильних установок» за модульно-компетентнісним підходом, відповідальна Ліневич Н.І.

Окрім того, протягом 2012-2016 років як педагогічний колектив закладу освіти загалом, так і окремі його педагогічні працівники були відзна­чені грамотами й подяками різного рівня урядових та неурядових організацій за активну участь і результативність у тих чи інших напрямах професійної діяльності. Загальна кількість таких заохочень складає за визначений період понад 55, це і за якісну підготовку учнів до участі в олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, обласних конкурсах, в інтелектуальних та творчих турнірах і конкурсах різних рівнів.

Результативність методичної роботи свідчить про системну та ефективну діяльність педагогічного колективу, який перебуває в режимі постійного розвитку, забезпечує успішний вихід навчального закладу  на новий виток безперервного вдосконалення та пошуку.

Важливим напрямком роботи училища є атестація педагогічних працівників. Атестація педпрацівників училища проводиться відповідно до нормативних документів та вимог, планується як у перспективі, так і на кожний навчальний рік. Атестація включена в систему управлінської діяльності та методичної роботи, спрямована на підвищення кваліфікаційної, професійної компетентності педагогічного колективу. Базується на принципах прозорості, демократизму, колегіальності, що забезпечує належний рівень гласності, інформованості, відкритості, доступності.

Щорічно наказом по училищу встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження протягом навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Педагоги, що атестуються, проводять відкриті уроки та заходи, беруть участь у роботі творчих груп та в педагогічних майстернях, готують творчі звіти.

Атестація проходить шляхом поетапного виконання запланованого:

–   вивчення системи роботи педагогічних працівників;

–   відвідування уроків та позаурочних заходів, у тому числі відкритих;

–   аналіз матеріалів внутриучилищного контролю, з’ясування рівня виконавчої та трудової дисципліни педагогів протягом атестаційного періоду;

–   ознайомлення з персональними розробками викладачів, представленими на обласних методичних заходах протягом атестаційного періоду у публікаціях, засобах ЗМІ на обласному та всеукраїнському рівнях;

–   проведення тестування з методологічної та комп’ютерної грамотності через вивчення результатів діяльності педагогів щодо роботи зі здібною та обдарованою молоддю та самоосвітньої діяльності;

–   проведення кваліметричної експертизи для педагогів, які атестуються.

За кожним педагогом, який атестується, закріплені наставники із членів атестаційної комісії. До обов’язків наставника входить надання методичної допомоги (у разі необхідності) та психологічної підтримки, співпраця з ним під час підготовки матеріалів до відкритих уроків, творчих звітів на педраді та засіданні обласної методичної комісії. В училищі щорічно відбувається місячник педагогічної творчості, де з досвідом педагогів можуть ознайомитися не тільки члени атестаційної комісії, а також всі педагогічні працівники закладу та інші бажаючі.

Атестація здійснюється на основі освітнього моніторингу та педагогічної кваліметрії. Дана методика дозволяє максимально використати мотиваційну та стимуляційну функції атестації.

Загалом визначаються такі інноваційні  елементи в роботі з атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі:

–   складання індивідуального плану атестації педагога;

–   наставництво;

–   кваліметричний аналіз діяльності педагога;

–   складання педагогічного електронного портфоліо, що є формою узагальнення педагогічного досвіду;

–   місячник педагогічної майстерності, мета якого – забезпечити підтримку позитивного статусу педагога в закладі, створення умов для кожного відкрито, публічно представити свої професійні досягнення;

–   обов’язковий супровід атестації педагогів, організація тематичних семінарів, конференцій на їхню підтримку та самовираження, у тому числі постійнодіючі семінари з основ комп’ютерної грамотності та методологічної й управлінської культури.

Таким чином, система атестації педагогічних працівників, упроваджена в ДНЗ «Житомирське ВПТУ» не тільки успішно виконує стимулюючу функцію та зумовлює стійку тенденцію до зростання якісного складу педагогічного колективу, але й закріплює системну та ефективну роботу педагогічного колективу в режимі інноваційних перетворень; забезпечує оптимальні умови для формування професійної мобільності та конкурентоспроможності педагогів в умовах сьогодення.

Якісний склад педагогічних працівників ДНЗ «Житомирське ВПТУ» станом на 01.01.2017р.

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання Кількість
Викладач-методист 4
Старший викладач 13
Спеціаліст вищої категорії 20
Спеціаліст ІІ категорії 7
Спеціаліст І категорії 8
Майстер виробничого навчання І категорії 10
Майстер виробничого навчання ІІ категорії 3

 

В училищі ефективно налагоджена робота з молодими спеціалістами. Роботу з молодими педагогічними працівниками чітко сплановано в Школі молодого педагога. Вона здійснюється протягом 3-х років. На І етапі – це допомога педагогу у розв’язанні проблем щодо методики викладання, ознайомлення його із сучасними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом, особливостями роботи з документацією, створення умов для успішної адаптації молодого спеціаліста в педагогічному колективі. На ІІ етапі здійснюється допомога у професійному становленні молодого педагога, виробленні власного стилю роботи, розвитку фахового потенціалу.

З метою вирішення даних завдань планується робота школи психолого-педагогічних знань «Година спілкування з психологом», ради наставників. Молоді педагоги беруть участь в реалізації проектів. Майстри виробничого навчання протягом першого року роботи проходять стажування.

Молоді педагоги відвідують уроки досвідчених колег, беруть участь в роботі методичних комісій, педагогічних рад, педагогічних читань, інструкційно-методичних нарад, творчих груп, відвідують заняття школи педагогічної майстерності, проводять відкриті уроки під час декади молодого педагога, беруть участь в обласних методичних секціях, обласних конкурсах, відвідують Всеукраїнські виставки, майстер-класи.

Забезпеченість навчально-виховного процесу здійснюється за рахунок штатних працівників. При розстановці кадрів враховується педагогічний досвід, кваліфікація педагога, наступність у роботі.